Innoveren
Nieuws

InVesta projecten ontvangen Europese subsidie om de vergassingstechnologie verder te ontwikkelen

Voor de transportsector en (chemische) industrie dat hoge temperatuur warmte nodig heeft, zijn duurzame moleculen een essentieel onderdeel om te kunnen verduurzamen. Bij InVesta werken verschillende partijen samen om innovatieve technologieën te ontwikkelen om uit reststoffen groen gas, biobrandstoffen en duurzame grondstoffen te creëren.

Met de bijna 1,3 miljoen euro subsidie van Kansen voor West en provincie Noord-Holland voeren de partners in het consortium verschillende projecten uit om energie-innovaties te versnellen.
Volgens Peter Simões, directeur van InVesta, is dit een mooie stap in de ontwikkeling van InVesta. “We zijn heel blij met de toekenning van deze subsidie. Hiermee gaan vier projecten van start, waarmee de activiteiten van InVesta in de Boekelermeer de komende jaren in een stroomversnelling komen.”

Doelstellingen van het consortium

InVesta is een netwerkorganisatie waarbij overheden, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen nauw samenwerken. Het project ‘Duurzame Moleculen’, dat is opgezet in nauwe samenwerking met de New Energy Coalition, is daar bij uitstek een voorbeeld. Samen met consortiumpartners in het project Biolake, Sustenso, GP Groot (Hynoca) en TNO worden de komende jaren demonstratieprojecten gerealiseerd. Hogeschool Inholland is bij alle projecten betrokken als kennispartner, waarbij stagiairs, afstudeerders en (multidisciplinaire) projectgroepen van studenten werken aan vraagstukken en opdrachten. InVesta is penvoerder van het project en biedt de projecten de benodigde faciliteiten en infrastructuur. New Energy Coalition zal de projecten ondersteunen in de realisatie. Het consortium heeft de volgende doelstellingen:

  • Versnellen van technologische ontwikkelingen die grootschalige commerciële toepassingen van ‘syngas’, waterstof en CO2 mogelijk maken;
  • Verbinden van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven om te komen tot nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie;
  • Versterken van het energiecluster in de regio Alkmaar door het creëren van werkgelegenheid. Kennisontwikkeling en samenwerking tussen onderwijs en de praktijk. Dit draagt bij aan een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven.

Elly Konijn, wethouder van gemeente Alkmaar: “Het bundelen van al deze energie-innovaties op één plek versnelt en stimuleert de groei van kennis op dit gebied. En dat is een mooie ontwikkeling in het licht van Alkmaar kennisstad. Mooi om te zien dat met het betrekken van Inholland Alkmaar er een verbinding wordt gemaakt tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven.”
Edward Stigter, gedeputeerde Energie en Klimaat provincie Noord-Holland: “Wij juichen deze ontwikkeling enorm toe. Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te realiseren, zetten wij als provincie in op een optimale energiemix. Daar hebben we dit soort innovaties hard bij nodig.”

Vier demonstratie-projecten

Biolake, Sustenso, GP Groot en TNO gaan verschillende demonstratieprojecten uitvoeren met de subsidie.

Project 1

Biolake zal een demo installatie (torrefactie systeem) realiseren bij InVesta die groene reststromen omzet naar hoogwaardige biobrandstof. De EFRO-subsidie wordt gebruikt om de huidige demonstratie installatie in Wieringerwerf te verplaatsen naar de testlocatie van InVesta in Alkmaar, met als doel de installatie te testen en te verbeteren. Bij een positief resultaat van deze Biolake demonstratie, kan de installatie verder worden opgeschaald en commercieel worden ingezet. Het project draagt bij aan de snelle verwerking van, nu nog, moeilijk verwerkbare reststromen tot duurzame biopellets.

Project 2

In het Zeewier project wordt via een bestaand vergassingssysteem zeewier omgezet naar gas. Zeewier is een nieuwe grondstof voor dit systeem. TNO zal haar kleinschalige onderzoeks- en testfaciliteit beschikbaar stellen op de testlocatie van InVesta in Alkmaar. TNO en studenten van Inholland gaan een belangrijke bijdrage leveren in de uitvoering van dit onderzoek. Daarnaast maakt TNO gebruik van het zeewierlab in Petten, waarin TNO met partners de nieuwste technologieën ontwikkelen voor de omzetting van biomassa naar groene energie en grondstoffen.

Project 3

Sustenso Boekelermeer bouwt een installatie waar via vergisting agrarische restromen in biogas worden omgezet. Vervolgens wordt dat op innovatieve wijze met behulp van algen opgewerkt naar groengas. De CO2 dat normaal gesproken vrijkomt in het proces wordt nu vastgelegd in algen en opgewerkt naar een hoogwaardig natuurlijk product (Spirulina).

Project 4

Binnen het HYNOCA-demonstratieproject worden verschillende biomassa stromen via een innovatief thermisch proces omgezet naar waterstof dat in de transportsector kan worden ingezet. De afzet vindt plaats via het NXT-tankstation van GP Groot in de Boekelermeer. Naast waterstof zal uit de koolstofcomponent van biomassa speciale biochar worden geproduceerd. Biochar kan worden ingezet als bodemverbeteraar, het circulair maken van meststoffen en het maken van een grondstof voor bio-composiet.

Europese EFRO subsidie en cofinanciering van de provincie Noord-Holland

Kansen voor West (EFRO/EU) stelt € 996.000 beschikbaar aan het Project “duurzame moleculen”. De Provincie Noord-Holland stelt daarbij ook € 300.000 beschikbaar als cofinanciering. De totale subsidie voor het consortium bedraagt € 1,3 miljoen euro.

Gerelateerd