Coronavirus
Nieuws

Veelgestelde vragen NOW

 • Vanaf wanneer en hoe kan ik gebruik maken van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid?
  Vanaf 14 april 2020 tot en met 31 mei 2020 kunt u de subsidieaanvraag via de website van het UWV indienen. UWV streeft naar een eerdere startdatum, namelijk 6 april. 
 • Binnen welke termijn volgt een beslissing op mijn aanvraag?
  Er geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. 
 • Is het mogelijk om een voorschot te ontvangen?
  Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken. 
 • Moet ik nog iets doen nadat ik de aanvraag heb ingediend?
  Ja, binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. U ontvangt hierover bericht van UWV. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist. Mogelijk is niet in alle gevallen een accountantsverklaring nodig, nader regelgeving hieromtrent volgt nog. 
 • Welke gegevens zijn nodig voor de aanvraag?  
  Voor de aanvraag zijn de volgende gegevens nodig:
  • De procentuele verwachte omzetdaling ;
  • Het loonheffingennummer;
  • Het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt;
  • Indien de werkgever een WTV-aanvraag had ingediend, dient het dossiernummer van die aanvraag vermeld te worden. 
 • Wat zijn de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid?
  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies. Deze omzetdaling ziet op een periode van 3 maanden;
  • In de periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd zal werkgever geen ontslag van medewerkers aanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen. Heeft werkgever een ontslagaanvraag ingediend tussen 18 maart en 31 mei 2020, dan dient werkgever deze aanvraag in te trekken. De voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart tot en met 17 maart.
  Naast deze voorwaarden is de werkgever ook verplicht om zich aan de volgende voorwaarden te houden:
  • Werkgever heeft een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;
  • De werkgever is verplicht de subsidie volledig aan te wenden voor het betalen van de door hem verschuldigde loonkosten;
  • Indien werkgever loonkostensubsidie vanuit de gemeente ontvangt, dient werkgever bij de gemeente te melden dat hij de subsidie heeft aangevraagd;
  • De werkgever is verplicht de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan de medewerkers te informeren over de subsidieaanvraag. 
 • Kan de subsidieaanvraag worden geweigerd?
  Ja, de subsidieaanvraag kan in de volgende gevallen worden geweigerd:
  • Als niet of niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat de omzetdaling ten minste 20 % zal zijn;
  • Het opgegeven rekeningnummer correspondeert niet het loonheffingennummer;
  • Er geen loongegevens beschikbaar zijn in de polisadministratie;
  • De aanvraag niet voldoet aan de in deze regeling gestelde voorwaarden. 
 • Hoe bepaal ik de hoogte van mijn omzetverlies?
  De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaands-periode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019 (ook wel referentieomzet), gedeeld door 4. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist. 
 • Wat is de hoogte van de tegemoetkoming?
  De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.
  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom;
  • als 20% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 18% van de loonsom.
  Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

  De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. In formulevorm:
  NOW = omzetdaling% x loonsom per maand x 3 x 130% x 90%
  Er kan een correctie plaatsvinden van de tegemoetkoming, als blijkt dat er sprake is geweest van een daling van de loonsom. 

 • Wat wordt gehanteerd als loonsom?
  Voor de loonsom wordt van het SV loon uitgegaan. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Besloten is voor een opslag voor werkgeverslasten van 30%. Loon boven € 9.538 per maand komt niet voor subsidie in aanmerking.
 • Hoe lang kan ik gebruik maken van de tegemoetkoming vanuit het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid?
  De tegemoetkoming kan voor 3 maanden worden aangevraagd. De mogelijkheid om de noodmaatregel met drie maanden te verlengen, wordt opengehouden. Aan een verlengde regeling kunnen nadere voorwaarden worden toegevoegd. 
 • Wij hebben meerdere loonheffingennummers, moet ik voor elk loonheffingennummer apart een aanvraag indienen?
  De subsidie dient te worden aangevraagd per loonheffingennummer. Als een werkgever meerdere loonheffingennummers heeft, dient er dus per loonheffingennummer een aanvraag te worden ingediend. Daarbij is het wel van belang dat de omzetdaling van 20% toeziet op de gehele organisatie. Heeft een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies, dan krijgen de afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern geen tegemoetkoming.
 • Voor welke medewerkers kan ik in aanmerking komen voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid?
  Voor medewerkers met een vast en met een flexibel contract zolang zij in dienst zijn gedurende de aanvraagperiode. Ook is de NOW van toepassing op de loonkosten voor medewerkers waarvoor werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft.
  Ook uitzendbedrijven kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming aanvragen.

  Directeur/grootaandeelhouder (dga)
  De niet-verzekerde directeur-grootaandeelhouders (dga) valt niet onder de NOW. Ook niet als de dga vrijwillig verzekerde is. Zie voor de DGA de regeling TOZO.

 • Moet ik al mijn medewerkers volledig doorbetalen?
  Ja, er wordt verwacht dat de werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Medewerkers in dienst van de werkgever met een vaste arbeidsomvang hebben wettelijk recht op loon zolang het dienstverband voortduurt. De NOW voorziet ook in tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers wanneer zij meer loon betalen aan de medewerkers met een flexibele arbeidsomvang dan waar zij wettelijk toe verplicht zijn. De NOW stimuleert de werkgever daarmee om in de situatie waar geen loondoorbetalingsverplichting bestaat op grond van de wet, toch coulance-halve het loon door te betalen. In de loonsom die wordt gebruikt voor de vaststelling van de NOW worden namelijk ook de lonen van medewerkers met een flexibele urenomvang meegenomen. 
 • Is de eis ‘WW-recht’ nog van belang?
  De NOW staat los van de WW-regeling en het WW-recht van de medewerker wordt dan ook niet opgesoupeerd.

Gerelateerd