25-10-2020

Valorisatie Hightech Sector Composieten NH

Van Twaalf hightech composietbedrijven uit Noord-Holland en zes kennisinstellingen werkten van 2018 tot en met 2022 samen in het project ‘Valorisatie Hightech Sector Composieten NH’. 

Valorisatie Hightect Sector Composieten NH
EFRO project
Vervolg iniatieven
Nieuwe Startup CCM
Infographic Resultaten
Partners

EFRO project

Het composietencluster heeft een bijdrage van 2,25 miljoen euro ontvangen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) binnen het programma ‘Kansen voor West II’. De provincie Noord-Holland heeft het project mede gefinancierd met een bijdrage van €750.000.

Kennisuitwisseling

Het cluster werkt samen om onderzoek en innovatie in de composietsector te bevorderen. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) was penvoerder van dit project. De subsidie werd ingezet voor kennisuitwisseling en samenwerking tussen mkb en onderwijs- en kennisinstellingen en het versnellen van innovaties en marktintroducties.

Open Innovatie

Het Composiet Cluster Noord-Holland staat voor gezamenlijke innovatiekracht en het verduurzamen van groei en werkgelegenheid.

Thema's

Thema’s waar de bedrijven en kennisinstellingen uit het netwerk gezamenlijk aan werkten waren: 

 • Automatiseren, robotiseren
  en verslimmen
 • Kwaliteitsborging en verhoging
 • Ontzorgen en one-stop shops
 • Verduurzamen

Vervolginitiatieven

Met de EFRO subsidie is het consortium van composietbedrijven verder gebracht in hun innovatie en groei. Het cluster blijft dan ook actief na de subsidieperiode met het ontwikkelen van nieuwe projecten.

Voorbeelden

Zaken waar ONHN zich samen met het cluster voor in blijft zetten zijn:

 • Recycling van composieten: Bij de Agriport is goedkeuring voor het plaatsen van een plasmavergassingsinstallatie. In eerste instantie gaat men hier testen met het recyclen van rotorbladen die
  afkomstig zijn van windmolens op zee.
 • Behoud van de vuurtoren ‘de lange Jaap’ in Den Helder, waarvoor het composiet consortium een voorstel voor heeft ingediend bij het Rijk. 
 • MBO Opleiding (modules) voor composieten. Voor een toekomstbestendige sector is voldoende goed opgeleid personeel nodig. Samen met onderwijsinstellingen wordt composiet opgenomen in het curriculum zoals het composietenlab bij Inholland. 
Persoon op de foto met machine - bedrijf CCM

Nieuwe Startup CCM

Het project heeft geleid tot een nieuwe startup in composiet: CCM. CCM heeft een nieuwe toepassing voor composiet uitgevonden voor bij de bouw van windmolenparken op zee.

'Hoedjes' van composiet

In de funderingspalen van windmolens op zee bevinden zich onder andere elektrische installaties, werkplatforms en ladders voor medewerkers. In de bovenkant zit de toegang waarin uiteindelijk de paal van de turbine wordt gezet. Die toegang moet gedurende de 6 tot 24 maanden van de bouw stevig worden afgedicht en tegelijkertijd goed en veilig bereikbaar zijn voor medewerkers om onderhoud uit te kunnen voeren. Als zeewater kans krijgt om binnen te dringen, kunnen daar bijvoorbeeld algen en mossen groeien wat leidt tot slip- en valgevaar. Voorheen werd voor de afdichting staal of aluminium gebruikt. Het nadeel van deze materialen is dat ze niet duurzaam zijn, omdat ze veel energie kosten om te produceren en na afloop van een bouwproject worden verschroot. Vattenfall daagde haar leveranciers uit om met een duurzaam, veilig alternatief te komen. CCM had de oplossing met ‘hoedjes’van composiet en won de aanbesteding.

Contactpersoon

Edith Helsdingen

Projectondersteuner EFRO projecten

Meer weten?

Meer weten over dit project? Of welke initiatieven spelen binnen het Noord-Hollandse composietcluster? Neem contact met mij op.

Partners

Financiers

Meer over composiet