icon-subsidie

Subsidie voor ondernemers

Ontwikkelingsbedrijf NHN ondersteunt ondernemers in Noord-Holland Noord over subsidieaanvragen. Zowel regionaal als landelijk is een veelvoud aan subsidies beschikbaar gesteld, die bedrijven helpen bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering, innovatie en duurzaam/groen ondernemen. Er zijn allerlei categorieën subsidies waar we jou bij kunnen ondersteunen of adviseren. Afhankelijk van jouw vraag kijken we welke subsidieregeling het meest passend is.

Subsidie voor ondernemers
Subsidie voor innovatie
Subsidie voor verduurzamen
Europese subsidieregelingen voor ondernemers
Hoe kan ik als ondernemer aansluiten bij Europese subsidieprogramma’s?

Subsidie voor innovatie

In veel gevallen zoeken ondernemers financiering voor een innovatietraject. Vaak zijn investeerders daar niet happig op, omdat er onvoldoende zekerheid is. In dit geval kan een subsidie soms uitkomst bieden. Er zijn namelijk veel regionale, nationale en zelfs Europese subsidies beschikbaar voor ondernemers die zich bezig houden met innoveren. Als jouw doelen aansluiten bij de doelen van de overheid of provincie is er een kans dat je in aanmerking komt voor een passende subsidie. Of en voor welke subsidie je in aanraking komt is afhankelijk van verschillende factoren. Hieronder een overzicht met een aantal relevante innovatie subsidies in de provincie Noord-Holland Noord.

MIT-regeling

De MKB Innovatiestimulering regio en Topsectoren (MIT) richt zich op: het midden- en kleinbedrijf (mkb) die graag samen met andere ondernemers aan de slag gaan met innovatieprojecten.

WBSO

De Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk richt zich op: het stimuleren van ondernemingen om Speur- en Ontwikkelwerk (S&O), zoals technisch-wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

MIA

De Milieu-investeringsaftrek richt zich op: ondernemers die willen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en innovatie. Als ondernemer kun je hierbij een percentage van de investering in mindering brengen op je fiscale winst.

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten die een zo groot mogelijke bijdrage kunnen leveren aan structurele economische groei. Een project kan in aanmerking komen als het zich richt op een: kennisontwikkeling of het thema onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Van 2021 tot 2025 stelt het kabinet geld ter beschikking. Ronde 4 opent naar verwachting in het najaar van 2024. 

Subsidie Circulaire ketenprojecten

Deze subsidie is voor mkb-ondernemers of grootondernemers (maximaal één per samenwerkingsverband) die (gaan) samenwerken om een product- of materiaalketen te sluiten. Deze ondernemers hebben een actieve rol in ten minste 3 schakels van de product- of materiaalketen. Daarmee heb je als ondernemer een blijvende rol in de ketensamenwerking na afloop van het project. Je ontvangt subsidie voor activiteiten die drempels wegnemen om je producten, processen of diensten circulair te maken. In een bestaande of (deels) nieuwe keten. De activiteiten hebben te maken met de circulariteit, nieuwheid of samenwerking in het project. Meer informatie over deze subsidie.

Subsidie voor verduurzamen

Ook als je je bedrijf wil verduurzamen is er veel mogelijk aan ondersteuning. Verduurzaming kan soms flink in de papieren lopen. Gelukkig betaalt verduurzaming zich vaak op allerlei manieren terug en kan er op lange termijn geld bespaart worden en geïnvesteerd in mens en milieu.

Subsidies voor duurzaam ondernemen

Vanuit de overheid worden ondernemers gesteund om hun onderneming te verduurzamen of een duurzaam project te starten. Of en voor welke subsidie je in aanraking komt is afhankelijk van verschillende factoren. We zetten vijf van deze subsidieregelingen vanuit provincie Noord-Holland op een rij.

 • HIRB+ Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW)
  De focus bij de OTW ligt op het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen op een bedrijventerrein (o.a. uitvoeren energiescans).
 • UVR Solar Carports
  Deze subsidie vanuit de Provincie Noord-Holland richt zich op het stimuleren van zonnepanelen boven parkeerterreinen die stroom leveren aan laadpalen voor de daar geparkeerde voertuigen.
 • Subsidie oplossingen bij netcongestie
  De subsidie oplossingen bij Netcongestie in Noord-Holland richt zich op onderzoeken van oplossingen voor netcongestie zodat bedrijven toch zelf energie kunnen opwekken, opslaan of een (verzwaring) netaansluiting kunnen krijgen. Op dit moment zijn er veel subsidieaanvragen ingediend bij de provincie. Voor de actuele status verwijzen we daarom graag door naar de website van provincie Noord-Holland.
 • Energie-investeringsaftrek (EIA)
  De EIA subsidie richt zich op: Bedrijven die investeren in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot, energiezuinig is of duurzame energie toepast. Bedrijven kunnen hierbij hun investeringskosten aftrekken van de winst, om de fiscale winst te verlagen.
 • Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE)
  Deze subsidie richt zich op bedrijven die een productie-installatie voor waterstof realiseren en gebruiken voor de productie van hernieuwbare waterstof (Deze subsidie sluit op 14 december 2023).
 • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)
  Deze subsidie kunnen zakelijke gebruikers aanvragen voor het verduurzamen van het productieproces, gebouw of de verhuur van een woning. Dit kan met een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler, zonnepanelen of een kleine windturbine. (Deze subsidie sluit op 31 december 2023).

Meer weten over het verduurzamen van je bedrijf?

In de provincie Noord-Holland zijn er veel actuele onderwerpen op het gebied van klimaat en energie. Denk hierbij aan circulaire economie, duurzame warmte, wind of waterstof en groen gas. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord adviseert je graag bij het verduurzamen van je onderneming.

Subsidies voor startups en scale-ups

Als startende ondernemer heb je soms niet genoeg eigen financiële middelen om te investeren. Een optie is om in dit geval op zoek te gaan naar investeerders of te kijken naar overheidsgeld. Voor zowel startups als scale-ups zijn er vanuit de overheid genoeg regelingen, leningen en kredieten ter beschikking.

Een aantal handige subsidies voor startups en scale-ups op een rij!

Ook voor startups en scale-ups geldt dat er veel verschillende subsidie mogelijkheden zijn. Veel subsidies die hierboven over innovatie of verduurzamen gaan, zijn bij veel startups ook inzetbaar. Toch zijn er ook subsidies waarbij je alleen in aanraking komt als je een kleine speler bent of als je net begonnen bent met ondernemen. Om alvast een beeld te krijgen van wat er mogelijk is, hieronder een aantal subsidies die projecten binnen Noord-Holland Noord geregeld aanvragen. 

Innovatiekrediet

Als je bezig bent met een technische ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst kun je kijken naar het innovatiekrediet. Dit krediet is bedoeld voor de ontwikkeling van innovatie projecten waar een flink technisch risico aan hangt, maar wel marktperspectief biedt. 

Microkrediet

Een microkrediet is een kleine lening tot 50.000 euro van Qredits, een kredietverstrekker speciaal voor ondernemers. De lening is bedoeld voor startende en bestaande ondernemers in een midden- en kleinbedrijf. 

Groeifaciliteit

Speciaal voor scale-ups is de regeling Groeifaciliteit. Hierbij kan jouw gebruikte bank of andere financier 50 procent garantie krijgen op de financiering van jouw bedrijf. Leidt de financiering onverwacht verlies? Dan zal de overheid 50 procent vergoeden. Met de Groeifaciliteit wordt de financiering van je bedrijf aantrekkelijker gemaakt voor financierders.

Vroege fase financiering

De Vroege fase financiering biedt een regeling voor de stap van idee naar productontwikkeling. In deze fase gaat het om het creëren en verifiëren van commerciële concepten, het identificeren van de geschikte markt en het ontwikkelen van de juiste licenties. Mkb’ers, innovatieve starters en academische, HBO of TO2 starters komen in aanmerking. 

GO!-NH versnellingspogramma

De Provincie Noord-Holland heeft speciaal voor ondernemers uit Noord-Holland het GO!-NH programma ontwikkeld. Ondernemers worden hierbij geholpen bij het op de markt brengen en opschalen van hun innovatieve, duurzame product of dienst. Dit wordt aangeboden aan de hand van drie verschillende programma’s.Het Accelerator versnellingsprogramma voor start-ups, het Growth programma voor bedrijven die in de volgende fase zitten en willen groeien, en het Scale programma voor scale-ups en grotere mkb die nieuwe markten aan willen boren

Europese subsidieregelingen

Op Europees niveau is veel subsidie beschikbaar. Vaak is dit verdeeld op sectorniveau (bijvoorbeeld landbouw, techniek of onderwijs). ONHN is aanvrager en penvoerder van verschillende Europese projecten in de regio. Deze projecten komen tot stand door vragen van ondernemers te bundelen en hier een programma omheen te bouwen. Ondernemers die in een dergelijk netwerk meedoen profiteren niet alleen van financiering voor een innovatie of investering, maar bovendien ook van een netwerk van ondernemers en partners die kennis delen en elkaar verder helpen.

Een aantal belangrijke Europese subsidies op een rij

Aangezien er veel verschillende Europese subsidies zijn helpt ONHN je graag verder bij de mogelijkheden tot een subsidieaanvraag. Om alvast een beeld te krijgen van wat er mogelijk is, hieronder een aantal subsidies die projecten binnen Noord-Holland Noord geregeld aanvragen. 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Binnen de EFRO programma’s ligt de focus op een ‘slimmer’ en een ‘groener’ Europa. Met het geld kunnen economische activiteiten worden verricht die gericht zijn op innovatie (slimmer) en de overgang naar een koolstofarme (groenere) economie. Het geld is vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Kansen voor West is het programmamanagementbureau voor West-Nederland, waar onze regio Noord-Holland Noord onder valt.

Interreg

De Interreg programma’s richt zich op verduurzaming en het klimaat besteding maken van Europa. Ondernemers, onderzoekers maar ook de overheid hebben via deze subsidie de mogelijkheid om internationaal samen te werken aan duurzame projecten. Interreg heeft drie verschillende programma’s, namelijk: Interreg Noord-West Europa (NWE), Interreg Noordzee en Interreg Europe. De programma’s sluiten inhoudelijk allemaal aan bij de Europese Green Deal, waarbij de thema’s innovatie, klimaatadaptatie, watermanagement, hernieuwbare energie en circulaire economie belangrijk zijn.

Eurostars

Eurostar is een internationale subsidie die zicht richt op onderzoek- en ontwikkeling. De subsidie wil snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven stimuleren. Mkb’ers die werkzaam zijn in een technologische onderzoeks- en ontwikkelingssector en daarbij samenwerken met bedrijven/partners uit een ander Eurostarland kunnen gebruik maken van de subsidie. De exacte voorwaarden voor deze subsidie zijn terug te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

LEADER

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling speciaal bedoeld is voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Projecten moeten bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de regionale economie. Op dit moment dient een project bij te dragen aan het stimuleren van circulaire economie, kringlooplandbouw, korte ketens en duurzame energie. Alle bewoners, ondernemers en gemeenten uit de Kop van Noord-Holland kunnen projecten indienen binnen dit programma. Meer informatie over LEADER vind je op de website.

Aansluiten bij Europese subsidieprogramma’s

Het programma Kansen voor West III is een stimuleringsprogramma voor het bevorderen van de concurrentiekracht in West Nederland. Het programma richt zich op de transitie naar een volledig circulaire en klimaat neutrale economie met een belangrijke mijlpaal aan het einde van de programmaperiode in 2030. De mijlpalen voor 2030 (einde programma Kansen voor West III) zijn 55% CO2 reductie en 50% circulair (minder primaire grondstoffen gebruiken: mineralen, metalen en fossiel).

Afbeelding van innovatie
Contactpersoon
Persoon op de foto - Abdellah-Ezzerari

Abdellah Ezzerari

Samen op zoek naar passende subsidiemogelijkheden

Meer weten over subsidiemogelijkheden?

Neem contact met mij op om jouw ondernemersvraag te achterhalen, zodat we daar eventuele beschikbare subsidies of fondsen bij kunnen zoeken. Als subsidie niet mogelijk is kijken we verder wat er nog aan financieringsmogelijkheden zijn.