Het jaar 2021

in vogelvlucht

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

NHN
Publicatie

Ook in 2021 hebben we, ondanks de vele corona uitdagingen, veel activiteiten uit ons jaarplan uit kunnen voeren. We hebben ondernemers in de regio geholpen met onze dienstverlening en flinke stappen gezet in de verschillende projecten. Hieronder delen we graag in vogelvlucht een overzicht van de belangrijkste resultaten!

Ons portfolio

Ontwikkelingsbedrijf NHN houdt contact met de top bedrijven in de regio om op de hoogte te blijven van hun investerings- en huisvestingsplannen en innovaties. Dit doen we in samenwerking met de gemeentelijke bedrijfscontactfunctionarissen of, als het gaat om internationale bedrijven, het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Van de bedrijven in ons portfolio mag worden verwacht dat er sprake is van groei en uitbreiding. Juist daarom verdienen ze een ‘rode loper benadering’. Bekijk ‘NHN op de kaart’, een digitale tool waarmee we laten zien op welke plekken en met welke bedrijven wij samenwerken.

Ondernemersvragen

Naast de vaste contacten in ons portfolio weten andere ondernemers van binnen en buiten de regio ons ook te vinden met hun uiteenlopende vraagstukken. Ze komen bij ons terecht via het gezamenlijke netwerk, via de projecten of door heldere informatie over onze dienstverlening op de website en andere communicatiemiddelen.

Instrumenten

Het Ontwikkelingsbedrijf beschikt, in tegenstelling tot veel Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, niet over investeringsfondsen. Daarom werken we nauw samen met ROM InWest die in 2021 is opgericht. We begeleiden ondernemers naar instrumenten zoals het provinciale Duurzaamheidsfonds, het Provinciale Innovatiefonds, het programma PIM, de financieringstafel en in 2020 en 2021 de Corona OverbruggingsLening. Daarnaast helpen we ondernemers met instrumenten als GO!-NH en IDEA en projecten als TechValley om hun innovatieve producten en ideeën verder te brengen.

Vestigingsklimaat

Een goed vestigingsklimaat is essentieel om nieuwe bedrijven aan te trekken en bestaande bedrijven te behouden. Door een ondernemersgerichte aanpak op het gebied van verduurzaming en coördinatie van werklocaties, verbeteren verblijfsrecreatie, energie infrastructuur en incubators blijft de regio aantrekkelijk voor ondernemers om uit te breiden of zich te vestigen. Een regionale aanpak en coördinatie van bedrijventerreinen is noodzakelijk om ook in de toekomst plek te kunnen bieden aan nieuwe en groeiende bedrijven. ONHN helpt de regio om hierin tot een optimale samenwerking en afstemming te komen.

Acquisitie en bedrijfsverplaatsingen

Ontwikkelingsbedrijf NHN versterkt de regionale economische structuur door het actief aantrekken van nieuwe bedrijven met toekomstbestendige werkgelegenheid. Wij focussen ons enerzijds op internationale bedrijven (vooral in de sectoren Life Science & Health, Energie, Agrifood en Digitalisering) en anderzijds op bedrijven in de metropoolregio Amsterdam. Ook helpen we ondernemers in de regio Noord-Holland Noord met uitbreiding en verplaatsing. In 2021 zijn twee bedrijven vanuit de MRA regio verplaatst naar regio NHN, één internationaal bedrijf heeft zich gevestigd in Alkmaar, drie glastuinbouwbedrijven zijn verplaatst naar Alton met behulp van POP3 verplaatsingssubsidie en twee (internationale) bedrijven zijn ondersteund bij hun uitbreiding in de regio.

Uitvoering Regiodeal

De Regio Deal ‘Maritiem Cluster’ bestaat uit verschillende projecten op het gebied van civiel-militaire samenwerking, maritieme innovaties (waaronder het Maritime Emerging Technologies Innovation Park, METIP), waterstofprogramma en opleidingen. NHN speelt een uitvoerende rol bij de verdere ontwikkeling en concretisering van deze thema’s en projecten. Een belangrijke mijlpaal in 2021 was de lancering van de locatie van METIP op Willemsoord in Den Helder.

Europese projecten

Naast de uitvoering van TechValley en het Composiet project stimuleren we innovatie en samenwerking door het aanboren van nieuwe (Europese) subsidies. In 2021 heeft dit geleid tot een nieuw EFRO project, namelijk het Fieldlab TechValley. Daarnaast versnellen we innovaties door vraaggestuurd een cluster van ondernemers met collectieve vraagstukken te ondersteunen met passende fondsen en/of subsidies.

NHNEXT

NHNEXT is in jaar 2020 ontwikkeld in samenwerking met Druktemaker. Met dit streamingsplatform bereiken we ondernemers en andere geïnteresseerden in de regio. De belangstelling en waardering voor de streams zijn groot, dus is besloten het platform ook na corona aan te houden. In 2022 zal het verder ontwikkeld worden tot een eventplatform waar ook (semi) live events gehouden kunnen worden.

Meer weten over wat Ontwikkelingsbedrijf NHN doet?

Kijk gerust rond op onze website en neem contact op met een van onze collega’s.